QUARTZ
2019
samostatná výstava, Galerie 1. patro, Praha

Photo

QUARTZ je název první ze tří výstav, které Alena Kotzmannová aktuálně připravuje. Jak pojmenování této první výstavy napovídá, spojujícím motivem vybraných prací je křišťál jako materiál, objekt touhy a mamonu, metafora ke snaze po uchopení celku, zachování čistoty, směřování k ideální formě. A zejména jako odkaz na neživou přírodu, která stálostí svého tvaru a matérie zásadním způsobem přesahuje konání člověka jako jednotlivce i jako živočišného druhu na naší planetě.

Nepoměr sil člověk versus neživá příroda mohla Alena Kotzmannová na vlastní kůži zažít při rezidenci v oblasti Finnmarku v roce 2015, kdy po několik dní projížděla a procházela s fotoaparátem nekonečnou severskou krajinou s občas brutálními industrializačními zásahy. Téma antropocénu bylo na této rezidenci všudypřítomné, masa krajiny převrácená vzhůru nohama v důsledku těžby nerostů byla impozantní. Kotzmannová si jako obvykle vybrala několik málo detailů, ve kterých naznačuje možnou cestu k poodhalení tajemství vztahu člověka a okolního světa. Kamenní strážci krajiny hráli také hlavní roli v centrální části expozice při předloňské samostatné výstavě Králík a královna v tanečním sále Colloredo-Mansfeldkého paláce GHMP.

Fotografie, jejímž hlavním motivem je kámen, hora či do umělého prostředí přenesený a opracovaný kus nerostu je u Aleny Kotzmannové téma, k němuž se pravidelně vrací. Zvláště krystal, křišťál, jako jeden ze základních geometrických útvarů a zároveň matérie, z níž jsou vybrušovány šperky a zdobeny drahocenné, symboly moci a atributy krásy (a zároveň smrti) obdařené objekty. Kotzmannová tak v průběhu posledních dvaceti let skrze fascinaci krystaly a jeho deriváty komentuje různé společenské, přírodní i kulturní fenomény. Výstava QUARTZ představuje jednu z nejranějších autorčiných prací, dílo ze série Display z roku 1997, fotografii křišťálové lebky vystavené kdesi v muzejní vitríně. Tehdy Kotzmannová své fotografie vyvolávala na malířské plátno s nalitou fotosenzitivní emulzí, a následně jako reakci na příval obalového a konzumního šílenství balila své fotografie do plastových kazet. Podtrhla tak fenomén fetišizace skrze motiv (symbol smrti provedený v luxusním materiálu), materiál (emulze ručně litá na plátno jde vědomě proti základní „výhodě“ fotografického média, multiplikovatelnosti) a jeho prezentaci (plastová pouzdra je častý způsob, jak „nedotknutelností“ zatraktivnit banální zboží). Nutno poznamenat, že slavná Hirstova diamantová lebka stojící na obdobných východiscích vznikla o celých deset let později.

Název QUARTZ dalo výstavě nejaktuálnější dílo, fotografie dodatečně upravovaná pomocí fyzického vstupu do plochy papíru a tisku, jakási koláž či asambláž provedená barevnými písky. Ty černobílým fotografiím přidávají prostorový a fyzický zlom, vlom do další dimenze, zároveň však nechají pohled sklouznout po třpytivém povrchu miniaturních krystalů. Na této technice pracuje Kotzmannová od loňského roku, vystavená díla Quartz, Magma, Collection a Mirror z letošního roku jsou instalována v dialogu s o deset let mladší sérií Netopýří. Instalačně se zde zrcadlí Kotzmannové konzistentní zájem o výše formulované téma, stejně jako materiálový, technický a emocionální posun, kterým Kotzmannová své dílo rozvíjí.

V sérii Pokus o znovunalezení skutečnosti VIII. z roku 2017 najdeme symboly kříže, hvězdice, hvězdné oblohy, ať už ve formě kamenné mozaiky na podlaze, sestavené z pečlivě opracovaných fragmentů různě barevných kamenů, anebo korpusu květů zachycených proti plujícím oblakům. Ty poukazují na řád, hledání dokonalého tvaru v jeho symetričnosti, tentokrát ale naopak s jasným odkazem k pomíjivosti a mortalitě, která podtrhává chiméričnost hledání dokonalosti. „Ideální krystal je teoretická představa útvaru, jehož struktura je zcela pravidelná, bez poruch, a rozprostírá se ve všech směrech nekonečně daleko.“  Touha po uchopení celku zároveň s plným vědomým pošetilosti takového počínání nutně vede Kotzmannovou k obrácení se k subjektivnímu prožitku, k universu jako abstraktní představě existující pouze v mysli jednotlivce. Nikoliv náhodou je hlavním nástrojem vnímání cyklu Pokusů o znovunalezení skutečnosti paměť a asociativní myšlení, myšlení o celku skrze vztahy mezi jednotlivostmi a hra s časem jako nelineární veličinou.

V závěrečné desáté sérii tohoto dlouhodobého cyklu, který Kotzmannová vytvářela od roku 2011, se kromě třpytu krystalů setkáme s různorodými sociálními situacemi, odkazy na svět zapomenutých atributů luxusu i zcela lapidárními přírodními výjevy. Završení tohoto desetidílného celku naznačuje jen jednu hypotetickou odpověď: Kotzmannová již dále nepokračuje ve znovunalézání kdysi ztracené skutečnosti. Osmnáct černobílých ručně kolorovaných fotografií, které „jakoby zpětně“ dohledávají důvod a smysl existence malého, nalezeného oboustranného výstřižku z časopisu, představují sami o sobě komplexní sumu zpráv o světě, který se kolem autorky za poslední dvě dekády promítal.

Kombinace nalezených motivů, používání fotografií z vlastního archivu a práce s aktuálními snímky je pro Alenu Kotzmannovou primární metoda. Pomyslný celek nikdy neskládá z teď a tady, vždy se z přítomného okamžiku vrací o léta či celá desetiletí zpět, jakoby chtěla byť i v jediném diptychu postihnout cosi, čemu říkáme historický čas nebo kolektivní paměť. Myšlení o celku skrze vztah mezi fragmenty představuje i způsob, jakým Kotzmannová sestavuje své výstavní prezentace. Na výstavě QUARTZ završuje průběžné představování jednotlivých sérií z cyklu Pokusů o znovunalezení skutečnosti, zároveň otevírá výstavní triptych věnovaný třem skupenstvím. QUARTZ je zasvěcen pevnému, další dvě plánované samostatné výstavy na rok 2020 a 2021 budou věnovány skupenství kapalnému a plynnému, a to v galeriích Fotograf a hunt kastner v Praze.